BLISKOŚĆ FIZYCZNA

Przebywanie w bliskości fizycznej współ­małżonków, rodziców i małych dzieci, czy wre­szcie dorosłych dzieci i starych, zniedołężnia- łych rodziców można rozpatrywać jako w prze­ważającej mierze podyktowane szeroko rozu­mianymi względami biologicznymi. Sprawa wspólnego zamieszkania jest dyktowana wzorami kulturowymi (gdy uważa się, że pew­ni członkowie rodziny powinni mieszkać razem; np. niezamężna dorosła, lecz młoda jeszcze cór­ka z rodzicami), sytuacją zewnętrzną w sto­sunku do rodziny (możliwość uzyskania mie­szkania), typem więzi emocjonalnej występują­cej w danej rodzinie. Twierdzi się, iż zwykle w typowych warunkach miejskich grupę współmieszkańców stanowi rodzina mała — w typowych warunkach wiejskich natomiast można częściej napotkać jako grupy współ­mieszkańców rodziny więcej niż dwupokole­niowe wraz z krewnymi lub powinowatymi. (Patrz Jerzy Piotrowski, Współczesne gospo­darstwo domowe i jego funkcje w: Ekonomicz­no-społeczna rola gospodarstwa domowego. Warszawa 1970, Wyd. CRZZ.)

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !