BODŹCE ZACHOWANIA

Bodźce, jakie stanowią zachowania innych członków są różne dla poko­lenia dorosłych i różne dla pokolenia dzieci (nie wprowadzając już podziałów ze względu na płeć); świadczy o tym określona struktura ro­dziny i zróżnicowanie ról. Starsze pokolenie przekazuje pewne wzory zachowań i wartości, młodsze owe przekazy odbiera. Stąd też sytu­acja obydwu pokoleń nie jest identyczna — choć wspólne im są wspomniane wzory i wartości, z którymi wiążą się wzajemne względem siebie zachowania członków rodziny.Zarówno przekazywanie, jak i odbiór mogą być procesami w różnym stopniu zamierzonymi, zaplanowanymi i uświadomionymi przez zaanga­żowane w nie strony (rozróżnienie „integracji”„harmonii” u Cousins’a, A Modern Introduc- tion to the Family). (Zamierzone i zaplanowane przekazywanie wzorów i wartości wiąże się z procesem wychowania; wszelkie formy przekazywania i odbioru rozpatrywane ze wzglę­du na młodsze pokolenie wiążą się z procesem socjalizacji.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !