Kategoria: Socjologia a życie rodziny

WYSTĘPOWANIE TERMINU

Wychodząc w tej części pracy od uwag na temat występowania terminu „rodzina” w ogó­le i jego sensu potocznego zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób socjolog ów sens po­toczny reguluje w swych rozważaniach. Idąc tą drogą zetknęliśmy się przede wszystkim

TEORETYCZNE ROZWAŻANIA

Powyższe uwagi dotyczące pojęcia rodziny gdy występowało ono w teoretycznych roz­ważaniach socjologicznych, systematyzujących niejako wiedzę socjologiczną — uzupełniliśmy uwagami na temat rodziny jako przedmiotu badań socjologicznych, zastanawiając się nad kryteriami doboru rodzin mających być przed­miotem wspomnianych badań, nad badanymi aspektami życia

WYODRĘBNIENIE ASPEKTÓW ŻYCIA RODZINNEGO

Analizując w poprzedniej części pracy poję­cie więzi rodzinnej, zwracaliśmy uwagę na jej charakter całościowy w tym sensie, iż obejmu­je ona zarówno styczności międzyosobnicze, jak wszelkie inne formy powiązań pozastyczno- ściowych, które istnieją nawet wówczas, gdy zaangażowani w nie osobnicy nie zdają

INTERESOWANIE SIĘ KIMŚ

Mówiąc inaczej, czy intereso­wanie się kimś jako współczłonkiem rodziny jest równoznaczne z zainteresowaniem się kimś jako całością, a nie jako osobnikiem występu­jącym w określonej roli czy rolach. Wydaje się, iż móżna wskazać przypadki przemawiające za istnieniem takiego właśnie rodzaju zaintereso­wania,

WYSPECJALIZOWANE DZIEDZINY

Odpo­wiednio wyspecjalizowane dziedziny nauk spo­łecznych interesują się odrębnymi aspektami (np. ekonomia, psychologia, demografia) oraz badają związki między nimi, bądź też rozwa­żają kilka aspektów łącznie (np. psychologicz­ne badania zachowań ekonomicznych).Wyodrębnienie roli X jako pracownika w danym zakładzie od jego ról pozostałych

WZGLĘDNA IZOLACJA

Ogólnie mówiąc — łatwiej jest względnie izolować dany aspekt określonej całości spo­łecznej, jeśli z aspektem tym wiążą się odpo­wiednio wyodrębnione instytucje społeczne, traktowane jako układ względnie izolowany w potocznej wiedzy społecznej czy praktyce społecznej. Zwykle dzieje się tak, gdy wspo­mniane

GENEZA SILNYCH POWIĄZAŃ

Jak można sądzić, dzieje się tak głównie na skutek silniejszych niż w wielu innych grupach powiązań emocjonalnych między członkami rodziny i, idącego w dużym stopniu w ślad za tym, szerokiego zakresu zachowań, które w przypadku rodziny wyraźnie podlega­ją kwalifikacji moralnej.Szukając

ŚWIADOMOŚĆ PRZYNALEŻNOŚCI

Stąd też świadomość wspólnej z określonym osobnikiem przynależności do jednej rodziny nie jest obojętna emocjonalnie, choć emocje te w danym momencie mogą mieć różny charakter i siłę (ktoś może być chlubą rodziny i może być również jej zakałą). Nie­wątpliwie jednak

ODCHYLENIE OD SYTUACJI

Wszelkie odchylenia od takiej sytuacji traktuje się w potocznej wiedzy społecznej, jak w rozważaniach naukowych jako zjawiska pa­tologiczne.Stąd też niewywiązywanie się ze swoich obo­wiązków ekonomicznych względem własnej ro­dziny spotyka się z większym potępieniem mo­ralnym niż w przypadku takiego niewywiązy- wania się

PEWNE DZIAŁANIA

Pewne działania społeczno-ekonomiczne w ro­dzinie mogą być podyktowane szczególnym nakazem moralnym lub przeżywanymi uczu­ciami w większym stopniu, niż ma to miejsce w innym przypadku. (Problemu tego dotykam referując wyniki przeprowadzanych badań, zwłaszcza rozpatrując opinie członków rodziny na temat pracy zarobkowej