Kategoria: Socjologia a życie rodziny

POSZCZEGÓLNE ASPEKTY ŻYCIA RODZINY

Poszczególne aspekty życia rodziny, poszcze­gólne role, w których członkowie rodziny wy­stępują, są ze sobą bardziej związane, bardziej nakładają się na siebie, niż ma to miejsce w grupach innego rodzaju.Mówiąc ogólniej, więź uczuciowa łącząca członków rodziny powoduje, iż przy ocenie swych

RODZINA JAKO GRUPA WSPÓŁMIESZKAŃCÓW

Jeśli mówimy o rodzinie jako grupie współ­mieszkańców, napotykamy od razu bynaj­mniej niejednoznaczne pojęcia „mieszkać” i „mieszkanie”. Wspomnieliśmy już uprzednio, iż w niektórych definicjach socjologicznych rodziny jedną z cech charakteryzujących jej członków jest wspólne zamieszkiwanie. Wspól­ne mieszkanie odgrywa również rolę w

MIESZKANIE

Mieszkanie rozpatrywane jako pewna rzecz, wyodrębniona ze względu na określone zacho­wania ludzkie, którym służy bądź ma służyć, znajdująca swe odbicie w języku naturalnym w formie rzeczownika, może odnosić się (roz­patrując dane w ich przekroju ogólnokulturo- wym) zarówno do elementów środowiska

PODSTAWOWA FUNKCJA MIESZKANIA

Podstawową i najogólniej sformułowaną funkcją, jaką pełni mieszkanie w życiu czło­wieka jest dawanie mu schronienia, lub — wyrażając się bardziej kategorycznie — miesz­kanie to schronienie. Schronienie ozna­cza nie tylko zaspokojenie określonych potrzeb wyraźnie biologicznych, lecz również zaspoko­jenie potrzeb niebiologicznych, potrzeb

CECHY DOMINUJĄCE

Z drugiej strony mieszkanie umożliwia osobnikowi pew­ne zachowania. Nie tylko wyposażenie i wła­ściwości fizyczne mieszkania są uwarunkowane kulturowo, o czym świadczy historia i geogra­fia budownictwa, architektury i sztuki — lecz uwarunkowany kulturowo jest również po­dział na zachowania osobników wewnętrzne i

MÓWIĄC O DOMINACJI

(Mówiąc o cechach dominujących i rozpowsze­chnionych myślimy o przeciętnych, najczęściej spotykanych mieszkaniach, przede wszystkim w strefach zurbanizowanych — zdając sobie jednocześnie sprawę, iż różnią się one od siebie w dużym stopniu ze względu na ekonomiczne możliwości ich użytkowników.) Choć można

UZYSKANIE KONTROLI

W każdym ra­zie uzyskiwanie kontroli w drugim przypadku jest o wiele trudniejsze. Izolację od niepożąda­nych bodźców ze strony środowiska społecznego utrudnia na przykład fakt występowania na te­renach zurbanizowanych wielomieszkaniowych domów czy bloków. Należy zwrócić uwagę, iż kontrolę nad bodźcami ze

PRZYKŁAD BODŹCÓW

Przykładem tego rodzaju bodźców mogą być hałasy, zanieczyszczenie powietrza, wadliwe działanie niektórych urządzeń itp.Oprócz uwag powyższych nasuwa się jeszcze jedna, związana z cechą trwałości mie­szkania. Mówimy tutaj właściwie o dwu sprawach: o trwałości mieszkania jako określo­nej rzeczy oraz o trwałości

WZÓR MIESZKANIA

Mogą być mieszkania, w których nikt nie mie­szka; mieszkania w sensie niejako potencjal­nym, a nie aktualnym. Wydaje się, iż w każdej kulturze istnieje pewien wzór mieszka­nia, odnoszący się do określonego fragmentu środowiska sztucznego — dlatego też o pew­nych rzeczach można

INTERESUJĄCA PROBLEMATYKA

Spróbujmy teraz spojrzeć na interesującą nas problematykę od strony czasownika „mieszkać”, oznaczającego określone zachowania oso­bnicze.W najszerszym znaczeniu tego terminu „mieszkać” — to tyle co „ż y ć”. Bardzo wy­raźnie ten związek między dwoma pojęciami występuje w języku angielskim (where do