FORMUŁOWANIE OPINII

Umiejętność sformułowania przez nas opinii, jaką mają o nas poszczególne grupy czy kate­gorie osób, tworzących nasze środowisko spo­łeczne świadczy o krystalizowaniu się pewnych fragmentów wspomnianej jaźni, wyodrębnio­nych ze względu na poszczególne elementy owe­go środowiska. Stwierdzenie porównywalności (lub jej braku) tak sformułowanych opinii może świadczyć o istnieniu bądź nieistnieniu współ- płaszczyznowości danych opinii. Wspólną płasz­czyznę może stanowić określony aspekt osobo­wości, określona rola społeczna czy też określo­ny zbiór ról społecznych podmiotu wspomnia­nej jaźni. Wreszcie stwierdzenie zgodno- ś c i opinii lub jej braku może świadczyć o wy­odrębnianiu się lub niewyodrębnianiu pewnych fragmentów jaźni ze względu na treść tej opinii i związane z nią reakcje emocjonalne w odnie­sieniu do określonego aspektu osobowości, określonej roli lub zbioru ról podmiotu tej jaźni. Tego rodzaju niezgodności mogą prowadzić do pewnych napięć wewnątrz osobowości.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !