INTEGRACJA PSYCHOLOGII I EKONOMII

Zastanawia się on nad integracją psy­chologii i ekonomii, mówiąc o psychologii eko­nomicznej lub ekonomii psychologicznej, bada­jąc procesy ekonomiczne jako przejawy zacho­wań ludzkich i analizując je z punktu widzenia współczesnej psychologii. Postarajmy się wskazać niektóre podstawo­we problemy będące w różnym stopniu przed­miotem zainteresowania wspomnianych powy­żej nauk, jak i niektóre pojęcia w tę proble­matykę zaangażowane. Należy stwierdzić we wstępie, iż dotyczą one przede wszystkim r o- dzin zamieszkujących tereny zur­banizowane we współczesnej cy­wilizacji przemysłowej w wa­runkach gospodarki rynkowej, rodzin rozpatrywanych przede wszystkim jako jednostki konsumujące, oraz rodzin, dla których współpraca ekonomicz­na jest środkiem dla utrzymania rodziny jako grupy związanej po­nadto, a może i przede wszystkim, innym jeszcze rodzajem więzi.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !