ODNIESIENIE ROZWAŻAŃ

Spróbujmy odnieść powyższe rozważania do cech zawartych w kategoriach pojęciowych „wspólnoty” (community, Gemeinschaft) i „sto­warzyszenia” (association, Gesellschaft). Zwróć­my uwagę na cztery pary cech przeciwstaw­nych zawartych w wyżej wymienionych kate­goriach, a mianowicie:wola naturalna, spontaniczna i nieodłączna od istnienia (Wesenwille) a wola racjonalna, wola wyboru (Kiirwille);życie prywatne a życie publiczne;ogólny nieokreślony ceł (istnienia i dzia­łań) a cel wyraźnie sprecyzowany;zobowiązania niewyspecjalizowane a zobo­wiązania wyspecjalizowane .Każde z uprzednio opisanych przez nas stano­wisk-koncepcji można traktować m.in. jako układ cech wchodzących w skład wspomnia­nych wyżej konstrukcji pojęciowych.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !