Sytuacje, gdy mężczyźni wybrzydzają podczas zakupu

W ciągu życia nabywamy nieraz takie rzeczy, których zakup musi (a przynajmniej powinien) zostać poprzedzony rozważaniami, rozsądnym podejściem do tematu i rozplanowaniem zakupu. Wtedy to mężczyźni zaczynają zaprzeczać swojej naturze, która to przecież nie pozwala im na wybrzydzanie czy wahanie

Małe sklepy i warzywniaki

W erze rozpychających się łokciami sieciowych supermarketów i dyskontów, czyli ogólnie sklepów wielko powierzchniowych, sytuacja małych, osiedlowych sklepików jest nie do pozazdroszczenia. Nie mogą one konkurować cenami z tymi gigantycznymi przeciwnikami, ponieważ relatywnie ponoszą wyższe koszty własne. Jeśli jest to

Zalety sklepów samoobsługowych

Bez wątpienia każdy współczesny konsument ma nieograniczone wręcz możliwości dokonywania zakupów. Bardzo wartościową opcją, często jednak niedocenianą są sklepy samoobsługowe, które są skonstruowane w idealny wręcz sposób. We współczesnym świecie sprzedaży bardzo często mówi się o tym, że każdy człowiek

WYSTĘPOWANIE TERMINU

Wychodząc w tej części pracy od uwag na temat występowania terminu „rodzina” w ogó­le i jego sensu potocznego zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób socjolog ów sens po­toczny reguluje w swych rozważaniach. Idąc tą drogą zetknęliśmy się przede wszystkim

TEORETYCZNE ROZWAŻANIA

Powyższe uwagi dotyczące pojęcia rodziny gdy występowało ono w teoretycznych roz­ważaniach socjologicznych, systematyzujących niejako wiedzę socjologiczną — uzupełniliśmy uwagami na temat rodziny jako przedmiotu badań socjologicznych, zastanawiając się nad kryteriami doboru rodzin mających być przed­miotem wspomnianych badań, nad badanymi aspektami życia

WYODRĘBNIENIE ASPEKTÓW ŻYCIA RODZINNEGO

Analizując w poprzedniej części pracy poję­cie więzi rodzinnej, zwracaliśmy uwagę na jej charakter całościowy w tym sensie, iż obejmu­je ona zarówno styczności międzyosobnicze, jak wszelkie inne formy powiązań pozastyczno- ściowych, które istnieją nawet wówczas, gdy zaangażowani w nie osobnicy nie zdają

INTERESOWANIE SIĘ KIMŚ

Mówiąc inaczej, czy intereso­wanie się kimś jako współczłonkiem rodziny jest równoznaczne z zainteresowaniem się kimś jako całością, a nie jako osobnikiem występu­jącym w określonej roli czy rolach. Wydaje się, iż móżna wskazać przypadki przemawiające za istnieniem takiego właśnie rodzaju zaintereso­wania,

WYSPECJALIZOWANE DZIEDZINY

Odpo­wiednio wyspecjalizowane dziedziny nauk spo­łecznych interesują się odrębnymi aspektami (np. ekonomia, psychologia, demografia) oraz badają związki między nimi, bądź też rozwa­żają kilka aspektów łącznie (np. psychologicz­ne badania zachowań ekonomicznych).Wyodrębnienie roli X jako pracownika w danym zakładzie od jego ról pozostałych

WZGLĘDNA IZOLACJA

Ogólnie mówiąc — łatwiej jest względnie izolować dany aspekt określonej całości spo­łecznej, jeśli z aspektem tym wiążą się odpo­wiednio wyodrębnione instytucje społeczne, traktowane jako układ względnie izolowany w potocznej wiedzy społecznej czy praktyce społecznej. Zwykle dzieje się tak, gdy wspo­mniane

GENEZA SILNYCH POWIĄZAŃ

Jak można sądzić, dzieje się tak głównie na skutek silniejszych niż w wielu innych grupach powiązań emocjonalnych między członkami rodziny i, idącego w dużym stopniu w ślad za tym, szerokiego zakresu zachowań, które w przypadku rodziny wyraźnie podlega­ją kwalifikacji moralnej.Szukając

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)