PEWIEN SYSTEM

Rodzina współpracująca ekonomicznie, sta­nowiąca pewien system z punktu widzenia za­chowań i działań ekonomicznych jest przedmio­tem badań różnych nauk społecznych. Tak pojmowaną rodziną interesuje się nie tylko socjologia, lecz również ekonomia (np. przy ba­daniach rynku) oraz psychologia (np. psycholo­giczna analiza zachowań ekonomicznych — George Katona).Właściwie w każdym badaniu rodziny jako grupy współpracującej ekonomicznie, dążącym do ustalania i wyjaśniania bardziej podstawo­wych zależności między zachowaniami wystę­pują założenia socjologiczne (np. dotyczące sto­sunków wewnątrz grupy i stosunków między- grupowych oraz uwarunkowanych kulturowo wzorów zachowań), psychologiczne (np. doty­czące motywacji i dążeń) oraz ekonomiczne (np. dotyczące struktury dochodów i wydatków w bardziej konkretnym ujęciu).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !