SKUPIENIE UWAGI BADANYCH

Najczęściej występującą kategorią była „wiel­kość mieszkania”, a potem „wyposażenie mie­szkania”, najrzadziej — „dzielnica”. Skupienie uwagi badanych na tych katego­riach informuje pośrednio o znaczeniu, jakie przypisują oni słowu „mieszkanie”, o potrze­bach, jakie mieszkanie według nich powinno zaspokajać — czyli informuje pośrednio o tym, czym dla badanych jest mieszkanie.Stwierdzono ponadto różne typy niezgodno­ści w tym względzie, występujące wewnątrz ro­dzin. Były to niezgodności w następujących sprawach: 1) co ma być przedmiotem opisu zaj­mowanego mieszkania w kategoriach jego wad i zalet; 2) co do samego opisu, jeśli istniała zgodność co do jego przedmiotu oraz 3) co do oceny cech podanych w opisie, gdy istniała oczywiście zgodność w pierwszych dwu kwe­stiach.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !