TE SAME ZACHOWANIA

Te same zacho­wania mogą również występować w formie zinstytucjonalizowanej, lecz nieformalnej. W dalszym ciągu naszych rozważań zastana­wialiśmy się nad niektórymi pozalokacyjnymi i pozaekonomicznymi czynnikami więzi rodzin­nej, zwracając szczególną uwagę na trzy blisko ze sobą związane problemy: 1) wspólnotę mi- krośrodowiska społecznego i kulturowego dla członków rodziny; 2) wzajemną znajomość i wzajemne zainteresowanie się sobą; 3) uświa­domienie sobie przez członków rodziny charak­teru związków rodzinnych istniejących między nimi. Sięgając do materiałów z badań przedsta­wiliśmy uwagi respondentów dotyczące ich wzajemnych stosunków z pozostałymi członka­mi rodziny. Stwierdziliśmy istnienie wśród członków określonej rodziny różnych stopni poczucia łączności, wzajemnej znajomości.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !