W SYTUACJACH SPOŁECZNYCH

Posługiwać się pojęciem tematu rodziny możemy wówczas, gdy staramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakim za­kresie poszczególne jednostki na­szej obserwacji różnią się mię­dzy sobą. W związku z rozważaniami prowadzonymi w tym rozdziale nasuwa się jeszcze jedna uwaga o  charakterze w pewnym sensie rekapitulują­cym.W różnych sytuacjach społecznych życie ro­dzinne może być w różnym stopniu uzależnione, lub przeciwnie — izolowane od niektórych in­nych form życia społecznego. Izolacja życia rodzinnego w ogóle może uzależniać od siebie dodatnio izolację poszczególnych rodzin, choć nie zawsze tak być musi. (Na przykład większa ilość przepisów formalno-prawnych dotyczą­cych życia rodzinnego uzależnia je w pewnym zakresie od procesów formalno-prawnych za­chodzących w danym społeczeństwie — życie poszczególnych rodzin natomiast w tym samym okresie może być w dużym stopniu uniezależ­nione na skutek warunków ekonomicznych czy przestrzennych, i na odwrót, podobne warunki mogą wpływać na uzależnienie rodzin od innych całości społecznych w okresie, gdy życie rodziny jest w niewielkim tylko zakresie objęte przepi­sami prawnymi.)

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !