W SYTUACJI PSYCHOLOGICZNEJ

W tej sytuacji psychospołecznej występują­cej w rodzinie powstają wzory zachowań i for­mują się wartości, które leżą u podstaw nie tylko modelu życia rodzinnego w danej kultu­rze, lecz również niekiedy u podstaw modeli działania szerszych grup, zbiorowości i insty­tucji. Mówiąc inaczej — ideały życia rodzinne­go stają się ideałami szerszych zbiorowości, na co uwagę zwraca Cooley w swych rozważaniach o  grupach pierwotnych. Nie znaczy to oczywiście, że wzory życia ro­dzinnego nie są warunkowane przez szersze ca­łości społeczne (formacja społeczno-ekonomicz­na, naród, warstwa, klasa), do których dana ro­dzina czy rodziny należą; wskazuje tylko, iż między wartościami ogólnospołecznymi a war­tościami życia rodzinnego musi występować pewego rodzaju odpowiedniość — dla bezkon­fliktowego przebiegu procesów życia społeczne­go w danej całości społecznej.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !