WSPÓLNE ŻYCIE

Wspólne zamieszkiwanie możemy traktować jako jeden z warunków sprzyjających funkcjo­nowaniu rodziny jako grupy współpracującej ekonomicznie. (Sprawa ta zarysowuje się wy­raźnie w cytowanej przez nas uprzednio defini­cji gospodarstwa domowego rodziny podanej przez J. Piotrowskiego.) Powiedzieliśmy — wa­runkiem sprzyjającym, a nie: zawsze koniecz­nym, gdyż pewne formy współpracy ekono­micznej mogą występować nawet wśród człon­ków rodziny nie mieszkających razem (np. wza­jemna pomoc między rodzicami i dziećmi nie mieszkającymi razem). Oczywiście wspólne za­mieszkiwanie pozwala w pełni rozwinąć współ­pracę ekonomiczną, a w odniesieniu do niektó­rych typów rodzin jest ono niemal konieczne (np. rodzina z małymi dziećmi albo ludźmi sta­rymi i niedołężnymi).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !