WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCA RODZINA

Wspomnijmy na zakończenie, iż rodzinę wspólnie zamieszkującą moglibyśmy rozpatry­wać jako pewnego rodzaju grupę terytorialną. Związki mieszkańców z mieszkaniem modyfikują ich wzajemne wobec siebie zachowania, z kolei mieszkanie rodziny może być rozpatrywane (przy uprzednim po­znaniu tzw. warunków obiektywnych) jako ma­terialny przejaw dążeń poszczególnych człon­ków rodziny, jak również ich wzajemnych sto­sunków. W prowadzonych przeze mnie badaniach ostatnie zagadnienie poruszyłem m.in. analizu­jąc dwie bardziej szczegółowo ujęte kwestie. Zwróciłem mianowicie uwagę na opis przez członków rodzin ich mieszkania w kategoriach zalet i wad oraz na sprawę wyboru przez nich ewentualnego współmieszkańca spośród pozo­stałych członków rodziny.

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !