WYSPECJALIZOWANE DZIEDZINY

Odpo­wiednio wyspecjalizowane dziedziny nauk spo­łecznych interesują się odrębnymi aspektami (np. ekonomia, psychologia, demografia) oraz badają związki między nimi, bądź też rozwa­żają kilka aspektów łącznie (np. psychologicz­ne badania zachowań ekonomicznych).Wyodrębnienie roli X jako pracownika w danym zakładzie od jego ról pozostałych jest chyba łatwiejsze, niż wyodrębnienie jakiejś jego roli rodzinnej od pozostałych ról rodzin­nych.Podobnie łatwiej stwierdzić, mając na uwa­dze tych samych ludzi, kiedy stanowią oni gru­pę formalną w zakładzie pracy, a kiedy niefor­malną grupę zabawową (np. pracownicy okre­ślonego zakładu pracy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych i na zorganizowanej przez zakład zabawie czy wycieczce — zmiany zachodzące w grupie zabawowej nie muszą za sobą pociągać zmian w grupie roboczej), niż wyodrębnić odizolowane od siebie w ten spo­sób poszczególne sfery zachowań w rodzinie (wzajemne usługi a więź uczuciowa).

Witaj na moim serwisie o hobby! Mam nadzieje ze wpisy jakie tutaj zamieszczam przypadły Ci do gustu i dzięki nim zdobędziesz takie informacje jakich potrzebujesz ! Zapraszam doczytania !